Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.barkboats.cz. Internetový obchod provozuje Mgr. Aleš Hurba IČ: 02690586. Podmínky prodeje blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel) a kupujícího (dále jen zákazník).

2. Předmět smlouvy

 Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Informace o zboží jako jsou např. rozměry, váha a jiné údaje uvedené v internetovém obchodě provozovatele jsou údaji nezávaznými, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží v nepoškozeném stavu.

3. Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je brána jako návrh kupní smlouvy a ta vznikne samotným dodáním zboží.  Provozovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě zřejmé chyby v ceně zboží.

4. Ceny zboží 

Ceny uvedené v elektronickém obchodě provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny, změny kursu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto skutečnostech musí kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupujícímu bude na základě vzniku kupní smlouvy vystavena faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad i dodací list. 

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná  dnem obdržení  objednávky v eshopu. V případě, že je zboží skladem, expedujeme zpravidla do 48 hodin. Pokud zboží momentálně není na skladě, kontaktujeme zákazníka  telefonicky a upřesníme dobu dodání .

 

7. Platba a doprava

Platba je možná na účet provozovatele č.ú. 2001344269/2010, v tomto případě expedujeme zboží po připsání částky na účet. Nebo platba při předání zásilky dopravcem (platba na dobírku). 

 

DOPRAVA: 

Při nákupu NAD 9500 kč, po celé České Republice, doprava je zdarma (netýká se motorových člunů s pevnou podlahou)Doprava motorových člunů s pevnou podlahou resi se samostatně a platí za ni kupujuci.

Ohledne dopravy v jiny staty prosim kontaktovat.

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a převzetí stvrzuje svým podpisem dodacího listu dopravce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

7. Záruční podmínky a servis

a) Záruka na prodáváné zboží poskytuje provozovatel dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v detailech zboži. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na objednané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků či zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené zásahem kupujícího do výrobku a také do záručního listu. 

b) Místem uplatnění reklamace je misto našeho sídla. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující i v případě oprávněné reklamace. Reklamuje-li kupující zboží s vlastním servisem, je vždy nejrychlejším způsobem vyřízení reklamace zaslání zboží do autorizovaného servisu!

c) K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní včetně všeho příslušenství, které bylo při prodeji součástí výrobku. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.

d) Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j. do 30-dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Provozovatel může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či závadu stejného charakteru již 3x reklamovanou a uznanou.

 8. Vrácení zboží

Kupující má právo podle odst.6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se takto rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním nepoškozeném obalu a s kompletním příslušenstvím výrobku poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání kupujícím ). Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží vyjma ceny poštovného, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 10-ti pracovních dnů po obdržení zboží provozovatelem. Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.

 9. Ochrana osobních dat

Provozovatel  si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prodejce prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany těchto údajů a bude dodržovat všechna zákonná i etická pravidla související s jejich zpracováním a považuje toto za významnou povinnost vůči kupujícímu. Provozovatel a jeho systém elektronického obchodu disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. Prodejce při své činnosti neposkytuje ani nepodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Příchodem na stránku elektronického obchodu prodejce se některé informace, jako např. odkazující stránka nebo Vaše IP adresa země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky kupujícího k prodejci. Požádáním o zasílání newsletteru poskytuje kupující prodejci jeho e-mail adresu. Prodejce využije e-mail adresu kupujícího výhradně pro účely zasílání informací o svých službách, nabídkách, speciálních výhodách či akcích. Děti ( osoby mladší 18-ti let ) nejsou oprávněny provádět elektronický nákup bez dozoru osoby starší 18-ti let a žádáme je, aby se neregistrovaly ani neudávaly své osobní informace. Zaregistrováním se a vytvořením účtu garantujete, že jste plnoletí. Internetové stránky, na které odkazuje stránka prodejce mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než stránky prodejce. Prodejce nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje Vám vždy se s nimi seznámit na konkrétní stránce.

 10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.